PLANNING

 

U kunt op dit moment nog niet inspreken op het voorgenomen tracé. Op basis van de gemaakte keuze werken de ministers aan een ontwerp-inpassingsplan waarin de definitieve tracékeuze wordt verwerkt. De keuze is tevens de basis voor TenneT voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen bij de verschillende bestuursorganen. Het ontwerp-inpassingsplan wordt naar verwachting in de tweede helft van 2013 samen met het Milieueffectrapport (MER) en de ingediende ontwerp-vergunningen/ontheffingen ter inzage gelegd. Hierop is dan inspraak mogelijk.

Hieronder is een globale planning weergegeven. Deze zal in de loop van het proces steeds specifieker worden, zodat ruim van te voren duidelijk is wanneer bijvoorbeeld inspraak op de verschillende onderdelen mogelijk is.

 

INFO van Noord . West 380 kV

 

U kunt uw informatie halen op de site van Noord-West 380 kV

 

Bij deze ook een aantal documenten m.b.t. het hoogspanningsnetwerk.

 

Noord-West 380 kV - Van initiatief naar verbinding

Brochure Wat gebeurt er op mijn land

Tracealternatieven

Richtlijnen en reactie bevoegd gezag

Startnotitie Noord-West 380 kV

 

Als u destijds uw zienswijze aangaande het hoogspanningsnetwerk Noord – West 380 KV bij TenneT heeft ingediend, heeft u onderstaande informatie reeds ontvangen via Rijkswaterstaat. Onderstaand een korte samenvatting van de voortgang en de tracéalternatieven.

 

De Noord – West 380 KV verbinding

• 2 circuits 380 KV verbinding

• loopt van Eemshaven, via Ens naar Diemen

• heeft een lengte van ongeveer 225 km

• wordt bovengronds aangelegd en op wisselstroom bedreven

• bestaat uit masten, lijnen en een aansluiting op de stations in Eemshaven, Ens en Diemen

• wordt zoveel mogelijk gecombineerd (of gebundeld) met bestaande verbindingen en/of bovenregionale infrastructuur

• wordt naar verwachting in 2016 in gebruik genomen

 

Er zijn diverse tracéalternatieven uitgewerkt en in overleg met de gemeenten en provincies ontwikkeld. De alternatieven zijn weergegeven op bijgevoegde kaarten.

 

 

Combinatiealternatief:

• De nieuwe verbinding wordt bovengronds aangelegd en op wisselspanning bedreven.

• Waar mogelijk en zinvol wordt een bestaande en de nieuwe verbinding in één nieuwe mast samengevoegd. De bestaande mast wordt daarbij verwijderd. Dit wordt combineren genoemd.

• Daarvoor zijn in Flevoland vier tracés ontworpen (de variant langs de Oostvaardersdijk waren nog niet eerder in de plannen te zien en heeft nu duidelijk onze voorkeur).

Voorbeeld huidige situatie:

een 2 circuitsverbinding in een vakwerkmast

Voorbeeld nieuwe situatie:

combineren (bestaande en nieuwe verbinding samen in één nieuwe

Bundelingsalternatief:

• Daarnaast wordt waar mogelijk en zinvol de nieuwe verbinding naast een bestaande verbinding geplaatst (gebundeld). De bestaande verbinding blijft daarbij staan. Dit wordt bundelen genoemd.

Voorbeeld huidige situatie:

een 2 circuitsverbinding in een vakwerkmast

Voorbeeld nieuwe situatie:

bundelen (bestaande vakwerkmast naast een nieuwe 2 circuitsverbinding in bipolemast)

Verdere procedure, waar moeten we rekening mee houden:

 

Bij de tracéalternatieven is rekening gehouden met het huidig en toekomstig ruimtegebruik (op basis van bestemmingsplannen en structuurvisies), zienswijzen, ambtelijk en bestuurlijk overleg.

Tevens is gekeken naar de locaties van woningen in het buitengebied, natuurgebieden, landschap, archeologische en cultuurhistorische vindplaatsen.

Milieueffecten, maar ook andere aspecten zoals leveringszekerheid, (net)technische mogelijkheden, kosten en maatschappelijke behoeften:

• De keuze tussen combineren of bundelen. Voor het gehele traject zullen zowel combinatie- als bundelingalternatieven onderzocht worden.

• De keuze voor het/de masttype(n): vakwerkmast of bipolemast.De uiteindelijke keuze wordt door de ministers van EZ en VROM gezamenlijk in het rijksinpassingsplan gemaakt.