PERSBERICHT RIJKSWATERSTAAT

Verkeershinder door voorbereidende werkzaamheden verbreding A6

Van maandag 14 oktober tot maandag 23 december 2013

 

Rijkswaterstaat voert van maandag 14 oktober 2013 tot maandag 23 december 2013 voorbereidende werkzaamheden uit op de A6 tussen Almere Stad-West en Almere Havendreef. Het verkeer op de A6 richting Lelystad rijdt in deze periode over de rechterrijstrook en de vluchtstrook. Er geldt een maximum snelheid van 90 kilometer per uur. Het verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van ongeveer 15 minuten.

 

De voorbereidende werkzaamheden betreffen de aanleg van twee rijstroken en een vluchtstrook in de middenberm. Dit met oog op een goede doorstroming van het verkeer en beperken van de hinder tijdens de verbreding van de A6, die begin 2014 start. De verbreding van de A6 maakt onderdeel uit van het project A1/A6 Diemen – Almere havendreef.

 

Alternatieve route

Het verkeer op de A1 vanuit Amsterdam richting Almere/Lelystad kan via knooppunt Eemnes en de A27 naar knooppunt Almere rijden. (Dynamische) borden boven en langs de weg geven de omleidingsroute aan.

 

Informatie

Voor meer informatie over deze werkzaamheden kan men gratis bellen naar de informatielijn 0800 – 8002 (tussen 06.00 en 22.30 uur) of kijken op www.vanAnaarBeter.nl. Ook is er een gratis VanAnaarBeter-App. Meer informatie op: www.vanAnaarBeter.nl/app.

 

Schiphol-Amsterdam-Almere

Het project A1/A6 Diemen - Almere Havendreef is onderdeel van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Hierdoor blijft de regio bereikbaar. Tegelijkertijd verbetert Rijkswaterstaat de leefbaarheid langs de snelwegen met onder meer nieuwe en hogere geluidsschermen.

 

Kijk voor meer informatie over het project op:

www.schiphol-amsterdam-almere.nl

 

TEKENING BOMENKAP

 

Bij deze de officiële tekening van de bomenkap tussen de A6 en Beginbos. In het rood wat gekapt is of wordt en in het blauw wat blijft staan.

Aan de sloot kant staan een aantal rode vlakjes wat zou betekenen dat die bomen ook gekapt gaan worden. Het is de bedoeling deze bomen te laten staan. Alleen als er gevaar van omvallen bestaat zal ism de ecoloog besloten worden alleen die boom te kappen.

De tekening van het deel tussen A6 en Kromslootpark hebben we nog niet gekregen aangezien daar nog wordt gekeken hoe de gasleiding moet worden verplaatst.

 

We worden op de hoogte gehouden met de vorderingen.

OVERKLUISING GASLEIDING

 

Zoals gepresenteerd tijdens de bewonersbijeenkomst in Almere gaat SAAone een overkluizing aanbrengen over de bestaande gasleiding in de periode 21 oktober 2013 t/m 28 november 2013. Voor de overkluizing moeten damwanden worden geslagen. Heiwerkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken. De werktijden zijn van 7.00 uur tot 19.00 uur. Onderstaande afbeelding geeft de locatie weer.

 

Om de presentatie van de bewonersbijeenkomst wil bekijken klik dan op de kaart hieronder.

BOMENKAP TUSSEN BEGINBOS EN A6

 

De bomenkap langs de A6, ter hoogte van de Havendreef, is in volle gang. Dit ter voorbereiding op de uitbreiding van de A6, te starten in 2014. Zoals bekend wordt de rijbaan 4x2 stroken en komt er een op- en afrit bij de Havendreef.

In eerdere plannen is altijd aangegeven dat het kappen van bomen niet verder zou reiken dan de sloot langs het Farflerpad. Toen ook aan de andere kant een aantal bomen werden gekapt, hebben wij contact gezocht met de opzichter.

 

Hoe schrijnend het er nu ook allemaal uit ziet, de tekeningen van de opzichter laten zien dat er nu minder wordt gekapt dan aanvankelijk de bedoeling was. Dit werd gisteravond tijdens de bewoners bijeenkomst nogmaals bevestigd door de ecoloog van Rijkswaterstaat.

 

Onderstaand de tekeningen van de verbrede A6. Tekening 1 is het aanvankelijke plan, waar voor het talud de sloot zou worden verlegd en er nog een groot gedeelte in het Beginbos gekapt moest worden.

De opzichter heeft te kennen gegeven dat het aanvankelijke plan meer kap voorschreef dan noodzakelijk is, dus inmiddels is de hoeveelheid kap aangepast. Zie tekeningen 2 en 3. Er wordt dus beduidend minder gekapt dan het oorspronkelijke plan.

 

 

Tijdens de bewoners bijeenkomst op 19 september hebben wij ook met de Omgevingsmanager [projectleider] besproken of er nogmaals gekeken kan worden naar de geluidstoename aangezien er geen geluidswallen komen. De toekomstige A6 wordt voorzien van geluidsarm asfalt. Wij hebben toen aangegeven of het een optie is om de Havendreef daar ook van te voorzien.

 

Waar er nu veel gekapt is ter uitbreiding van de A6, wordt ook weer nieuw aangeplant als de snelweg gereed is. Hier wordt, op ons aangeven, ook rekening gehouden met de openingen die nu zijn ontstaan in het Beginbos. Wij hebben verzocht de doorzichten vanaf de Havendreef naar de snelweg te blokkeren met nieuwe bebossing.

tekening 1

tekening 2

tekening 3

Download hier de Brochure Tracebesluit Schiphol-Amsterdam-Almere maart 2011_tcm174-329173

EXTRA INFORMATIE

 

Info over aankomende- en wegwerkzaamheden op het door u te rijden traject kunt u vinden op:

vanAnaarBeter.nl

 

Info vanuit het Rijkswaterstaat over de verbreding van het traject schiphol - amsterdam - almere kunt u vinden op:

schiphol-amsterdam-almere.nl

 

Wil je op de hoogte blijven vanuit het Rijkswaterstaat abonneer je dan op een niewsbrief. Klik hier om u daarvoor in te schrijven

VERLOOP VERBREDING A6

 

Alle info over het verloop van de verbreding van de A6 vindt u op de websites in het blokje extra informatie, maar hier alvast een beknopte weergave van de werkzaamheden op het traject aansluitend aan het Kromslootpark en Beginbos.

 

 

2013

Bomenkap

Zand aanbrengen [gewonnen uit het Gooimeer bij Zilverstrand]

In de winter de verlegging van de gasleiding bij Kromslootpark

Overkluising afslag en damwand t.b.v. gasleiding bij Havendreef

 

 

2014

Bouw van de tweede Hollandse brug

Oude gasleidingen bij Kromslootpark ontkoppelen en de nieuwe aansluiten

 

Tijdens de bouwperiode van de verbreding A6 wordt er verschoven gereden. Dit betekent dat er als eerste gereden gaat worden op de vluchtstrook en de rechter rijbaan waardoor er plek vrij is om te beginnen aan het asfalteren van de middenberm. Als dit klaar is wordt er weer verschoven qua rijbanen over het nieuw aangelegde asfalt en gaat men beginnen aan het nieuw te maken asfalt aan de zuidkant.

Dit betekent dat er tijdens de verbreding nog steeds twee keer twee rijbanen beschikbaar zijn tot einde verbreding A6. De maximum snelheid zal grotendeels 100 km/uur blijven, maar op sommige momenten zal dat i.v.m. veiligheid naar 90 km/uur gaan.

HERINRICHTING ZILVERSTRAND, KROMSLOOTPARK EN BEGINBOS

 

Hoe blijft, door de verbreding van de A6, het Zilverstrand, Kromslootpark, Beginbos en het Vroege Vogelbos in de toekomst voor natuur, bewoners en recreanten een mooi en aantrekkelijk gebied?

Op deze vraag konden bewoners reageren tijdens de bewonersavond op 1 november j.l. in Almere-Poort.

Tijdens deze bijeenkomst werden twee ontwerpen gepresenteerd door adviesbureau DHV, die deze plannen heeft gemaakt in opdracht van de gemeente Almere, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

Deze varianten heten “concentratie en rust” en “bewegen en verbinden”.

 

Tijdens deze avond zijn beide ontwerpen door de aanwezigen nauwkeurig onder de loep genomen en daar zijn de nodige opmerkingen bij geplaatst.

DHV heeft naar aanleiding van deze avond besloten de twee varianten niet meer aan te passen, maar rekening houdend met de gemaakte opmerkingen, een samengestelde variant te presenteren.

Deze variant zal in de derde week van januari gepresenteerd worden aan de projectgroep (gemeente Almere, RWS, Staatsbosbeheer, provincie, waterschap). Van daaruit valt de besluitvorming over de toekomstige inrichting van Zilverstrand, Kromslootpark, Beginbos en deel Vroege Vogelbos

 

Omdat wij in deze procedure weinig ruimte zien in het geven van een voorkeur in grote lijnen, hebben wij met DHV afgesproken dat er via ons “digitale inspraak” komt. Dat wil zeggen: u kunt nu via onze website een voorkeur uitspreken voor 1 van de 2 varianten. Daarbij kunt u in het lijstje afvinken wat voor u belangrijk is.

Deze resultaten worden door DHV meegenomen naar de projectgroep tijdens de presentatie van de samengestelde variant.

 

Kortom, het is zeer belangrijk dat u uw voorkeur uitspreekt. Op deze wijze zal de projectgroep nog beter geïnformeerd raken over wat wij, als bewoners in dit gebied, belangrijk vinden. U kunt uw voorkeur uitspreken tot vrijdag 7 januari 2011. Maak het ook bekend bij uw buren. Hoe meer stemmen, hoe duidelijker beeld van onze voorkeur.

 

Wilt u uw volledige naam onder de aanvinklijst invullen. Alleen op deze wijze is uw voorkeur geldig. Vriendelijk bedankt!

 

 

PLAN "CONCENTRATIE EN RUST"

 

PLAN "BEWEGEN EN VERBINDEN"