DE LAREN

 

De gemeente Almere werkt aan de ambitie om Sportpark De Wierden, het Wierdenpark, Tuingouw en Uithof in Almere Haven te herontwikkelen naar een gebied met woningbouw en andere functies: De Laren. Dit met behoud en versterking van de bestaande (groene) kwaliteiten van het gebied. De gemeente wil hiermee het volgende bereiken:

 

Havenaren mogelijkheden bieden voor een volledige wooncarrière in hun stadsdeel (toevoeging ontbrekende woningsegmenten en woonmilieus)

Een kwaliteitsimpuls voor Haven West (t.a.v. groen, sport, recreatie en voorzieningen)

 

Voor meer informatie zie klik hier.

 

Stand van zaken De Laren [voorheen sportpark de Wierden]

 

 

Wij hebben kort voor de kerstvakantie een brief naar de fractievoorzitters en het projectmanagementbureau gestuurd waarin wij onze visie aangaande de verkeersontsluiting voor de Laren hebben uiteengezet. Wij zijn van mening dat een totale verkeersontsluiting voor de wijk De Laren [445 woningen] via de Veldweg en Meerveldstraat onwenselijk is. Hieronder de brief zoals verstuurd:

 

 

Almere, 17 december 2009

 

 

Betreft: Verkeersontsluiting De Laren

 

 

Geachte fractievoorzitters en projectmanagementbureau,

 

 

Wij willen ons wederom kort voorstellen. Wij zijn een bewonersgroep uit De Velden met een aanhang van ongeveer 300 gezinnen uit de wijk en omliggende wijken. Wij zijn een groep die op een constructieve manier met de gemeente mee wil denken over de te ontwikkelen plannen, waarbij zoveel mogelijk van de leefomgeving en het groen gewaarborgd blijft.

Bewonersgroep develden-almere.nl kan helaas donderdagavond 17 december a.s. niet bij de Politieke Markt aanwezig zijn om kort in te spreken over “De Laren”. Desalniettemin hechten wij er veel waarde aan om het standpunt van de bewonersgroep aangaande de verkeersaansluiting onder u te verspreiden, vandaar deze mail.

 

 

Hieronder:

AA) de toekomstige situatie wordt geschetst

BB) de oplossing zoals voorgedragen vanuit de Dienst Stedelijke Ontwikkeling [gehele Powerpoint presentatie op te vragen bij Mevr. Linda Baan, Projectmanagementbureau, Dienst Stedelijke Ontwikkeling]

CC)  de vraagtekens die bewonersgroep develden-almere heeft bij de ontsluitingsstudie en de oplossing die develden-almere heeft voor de verkeersontsluiting De Laren

 

 

 

AA) De Dienst Stedelijke Ontwikkeling heeft onderzoek gedaan naar de verkeersontsluiting van de toekomstige wijk De Laren [voorheen het Sportpark de Wierden] en heeft daar een aantal criteria aan verbonden. De verkeersontsluiting moet duurzaam, bereikbaar, veilig en leefbaar zijn.

Daaronder wordt verstaan milieuvriendelijk, lange termijn functionaliteit, sociale verbondenheid tussen de wijken, en zo min mogelijk geluids- en verkeersoverlast.

 

De Dienst Stedelijke Ontwikkeling heeft vijf varianten in kaart gebracht:

1) Rechtstreekse 2x2 verbinding Havendreef - Westerdreef (50 km/u)

2) Rechtstreekse 2x1 verbinding Havendreef - De Wierden (50 km/u)

3) Rechtstreekse 2x1 verbinding Havendreef - De Wierden (30 km/u)

4) Verbinding Havendreef – De Wierden via Meerveldstraat (30 km/u)

5) Meerveldstraat en ‘Verlengde Havendreef’ (30 km/u)

 

 

 

BB) De eerste drie varianten zijn om uiteenlopende redenen niet gekozen. Hieronder de uitleg van de twee varianten die overeind blijven met de conclusies van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling:

 

4) Ontsluiting via Meerveldstraat (30 km/u)

a) Op wegen in woonwijken manifesteert zich bestemmingsverkeer en geen sluipverkeer

b) Toename verkeer over Meerveldstraat: in 2020 ongeveer een verdubbeling t.o.v. 2009

c) De toekomstige intensiteiten op de Meerveldstraat/Veldweg maar ook in de bestaande wijk De Wierden geven geen aanleiding tot zorgen over verkeersveiligheid of leefbaarheid

 

5) Ontsluiting Meerveldstraat en ‘Verlengde Havendreef’ (30 km/u)

a) Op wegen in woonwijken manifesteert zich bestemmingsverkeer en geen sluipverkeer

b) Deel bestemmingsverkeer De Laren via ‘Verlengde Havendreef’

c) Knip noodzakelijk in verkeersstructuur De Laren om onstaan sluiproute te voorkomen.

d) Minder groei intensiteit op Meerveldstraat/Veldweg.

 

Na beide varianten naast elkaar te hebben gelegd is er door de gemeente | Dienst Stedelijke Ontwikkeling gekozen voor variant 4 omdat de negatieven gevolgen [toename verkeer op de Meerveldstraat en de Veldweg] in hun visie niet opweegt tegen de ogenschijnlijke voordelen van deze variant.

 

 

 

CC) Wij zijn van mening dat er niet voldoende is gekeken naar de negatieve gevolgen voor de wijk De Velden als wij de conclusies van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling in ogenschouw nemen.

Wij hebben sterke vraagtekens bij de duurzaamheid, bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van de huidige plannen voor de verkeersontsluiting naar De Laren.

 

 

Wij citeren uit het boek Ontwikkelingsplan De Laren Almere Haven:

“Deze ontsluitingstructuur waarborgt zowel de verkeersveiligheid als de bereikbaarheid” [zie ook BB, 4c]

 

Visie develden-almere.nl

Volgens de verkeersstudie zal de toename van verkeer over de Meerveldstraat/ Veldweg in 2020 verdubbeld zijn waarvan de helft wordt veroorzaakt door De Laren. Wij vragen ons af of hier ook rekening is gehouden met de bezoekers van de sportvoorzieningen. Op dit moment zijn de sportvelden ook goed bereikbaar vanuit de Gouwen maar straks alleen via de smalle straten door de Wierden en de Meerveldstraat. Hetzelfde geldt voor de bevoorrading van de supermarkt en het voorzieningencentrum. De bereikbaarheid is middels deze ontsluitingsstructuur niet voldoende gewaarborgd.

 

De bereikbaarheid van de scholen in Almere Haven [o.a. Flierefluiter] vanuit de Velden wordt door de toekomstige wijk De Laren met de auto bemoeilijkt. Dat zal betekenen dat nog meer fietverkeer plaats zal vinden, dus met een verdubbeling aan autoverkeer op de Meerveldstraat/ Veldweg zal de verkeersveiligheid zeker een grote stap achterwaarts maken.

 

Kortom, ontsluiting via de Veldweg/ Meerveldstraat waarborgt zeker niet de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Alleen met de verlengde Havendreef worden De Velden en De Laren veiliger en bereikbaarder.

 

 

Wij citeren uit het boek Ontwikkelingsplan De Laren Almere Haven:

“Het wordt drukker op de Meerveldstraat; de verwachte intensiteit blijft echter passen bij de inrichting.”

 

Visie develden-almere.nl

Nogmaals, de verwachting is dat in 2020 het verkeer over de Meerveldstraat/ Veldweg zal zijn verdubbeld. Dan past de intensiteit in het geheel niet bij de inrichting. De inrichting van het groen, de wegen en woningen zijn niet uitgerust voor een verdubbelde intensiteit aan autoverkeer.

Tel daarbij op een verdubbeling aan CO2 uitstoot [remmen en optrekken over de drempels] en de duurzaamheid van variant nr. 4 kan ook ernstig worden betwijfeld.

 

 

Wij citeren uit het boek Ontwikkelingsplan De Laren Almere Haven:

“Een knip in de verkeersstructuur betekent dat er twee gescheiden delen in het gebied ontstaan, waarvan er één niet in verbinding staat met de omliggende wijken.” [zie kaartje]

Visie develden-almere.nl

Naar onze mening is variant nr. 5 de beste optie, ontsluiting via de Veldweg/Meerveldstraat én de verlengde Havendreef. De ‘knip’, zoals gemaakt in kaartje 1, zou niet op die plaats hoeven te geschieden, waardoor het negatieve effect van ‘gescheiden delen’ in de wijk De Laren wordt opgeheven. De ‘knip’ zou naar onze mening kunnen worden gemaakt bij de lus busbaan [reservering]. Op die wijze komen er geen twee gescheiden delen in De Laren én sluipverkeer van/naar de Wierden van/naar de A6 wordt vermeden. De wijk De Laren wordt beter bereikbaar voor bewoners, de wijk de Velden wordt ontlast. Kortom, een grotere leefbaarheid voor beide wijken.

 

Wij vragen u kritisch te kijken naar een mogelijkheid om een verkeersontsluiting te maken voor De Laren via de Meerveldstraat/ Veldweg én de verlengde Havendreef. Het is in onze visie de enige aanvaardbare optie.

 

Ook hechten wij er veel waarde aan te benadrukken dat er goed wordt gekeken naar de consequenties voor het groen en de leefomgeving van de bewoners in De Velden en omliggende wijken. De leefomgeving van de huidige Havenaren zou altijd een prioriteit moeten zijn in de te ontwikkelen plannen. Het gebied staat onder enorme druk, niet alleen vanwege de ontwikkeling van De Laren, maar ook de uitbreiding van de A6 en de mogelijke komst van het hoogspanningsnetwerk.